Den 15 April - 2011 skrevs..

Hittade en jättebra sida om språkstörning!!

Tilda har diagnosen Generell Språkstörning..
Har faktiskt inte tänk så mycke på vad de igentligen innebär, så denna sida fick mig att tänka till en del :)

Lite Fakta:

För att förstå vad en språkstörning är så måste man först veta vad som menas med språk. Språket består av olika delar:

 • Form: Detta har med grammatiken att göra. Alltså att kunna böja orden rätt, sätta dem i rätt ordning och att bygga meningar. Det innebär också att man måste kunna höra skillnad på olika uttal och att munmotoriken är utvecklad så att det går att uttala ljuden i orden rätt.
 • Innehåll: Semantik - alltså ett språkligt innehåll som omfattar begrepp och ordförråd. Att kunna dela in begreppen i färg, form, antal och att kunna kategorisera orden. Ex. fordon, kläder mat. Ett ordförråd krävs för att kunna uttrycka sig och förstå vad andra säger.
 • Användning: Pragmatik - Detta är grunden för själva språket och omfattar en mängd regler för hur vi kommunicerar och gör att samspelet med andra underlättas. Man måste kunna turtagning, hålla "en röd tråd" i samtalet, kunna ta den andres perspektiv, viljan att kommunicera, ställa frågor och att själv förstå hur mycket den andre behöver veta för att fårstå budskapet.
--------------
Generell språkstörning: Vid en generell språkstörning visar sig språkproblemen inom alla aspekter av språket. Alltså både att läsa, skriva, förstå och att göra sig förstådd. (Det innebär både Impressiv och Expressiv språkstörning.)
 • Impressiv språkstörning: Barnet har svårt att förstå ord eller både ord och satser, speciellt om det "låter lika" ex inventera - invitera. De har svårt när ordföljden inte är rak ex "Boken pennan ligger på är grön". Vad var det som var grönt?
 • Expressiv språkstörning: Expressiv språkstörning innebär att barnet har svårigheter med både fonologi och grammatik som gör att andra har svårt att förstå vad barnet säger. Barnet har svårt att uttrycka sig och får inte fram de rätta ljuden.
(Finns många flera, men skriver inte de här)
---------------
Typiska svårigheter

Ett barn med språkstörning kan ha andra svårigheter pga eller tillsammans med språkstörningen:

 • Motorik: Fin- och/eller grovmotoriken samt munmotoriken kan vara nedsatta.
 • Perception: Att tolka det man hör och ser. Barnet kan också vara känsligt för ljud och allt annat som stör arbetsron.
 • Språklig medvetenhet / Fonologisk medvetenhet: Att förstå och använda rim och ramsor. Att kunna höra vilka ljud som ingår i ett ord. Kritiskt för läs och skrivinlärning. Många barn får läs- och skrivsvårigheter i skolan som en följd av brister med den språkliga medvetenheten.
 • Minnet: Korttidsminnet är begränsat. Barnet kan uppfattas som att det inte lyssnar eller att det glömmer saker. Det blir svårt för barnet att koncentrera sig och att orka med. Att inte kunna hålla flera saker kvar i minnet ställer krav på en anpassad undervisning.
 • Social förmåga / Lekar: Bristande fantasi och många gånger stora brister i samspel vid leken. Att kunna prata och samarbeta med jämnåriga, hantera konflikter och göra upp ?lekregler? är många gånger ett problem. De som har motoriska svårigheter kan dessutom ha svårt att rita.
 • Kognitionen / Tankeprocessen: Att kunna förstå abstrakta begrepp som ex "som man bäddar får man ligga". De har också problem med bakvänd ordföljd, ironi, metaforer osv.
 • Beteendet: Barnet kanske inte uppför sig som jämnåriga. Det kan vara att de inte pratar som andra barn eller att de inte tycks komma ur "treårstrotsen".
  Barnet kan vara utagerande, ha problem med impulskontrollen, ha svårt med övergången från en aktivitet till en annan. Kräver struktur och planering. Många har en tilläggsdiagnos som ex. ADHD.
 • Självkänslan: Många barn är medvetna om att de har problem med att kommunicera. Att våga tala själv eller i grupp kan bli svårt. En del barn tystnar.
-----------------
Fakta om Språkstörning
 • Ett flertal studier runt om i världen pekar på att 6-8 % av alla barn i förskoleåldern har en störd språkutveckling av varierande grad.
 • Det vi kallar grav språkstörning är när barnet har problem både med ljudsystem och grammatik, drabbar ca 1 %.
 • Språkstörningar drabbar pojkar i större utsträckning än flickor. Man har i de flesta studier funnit att språkstörningar är 2-3 gånger vanligare hos pojkar än hos flickor.
 • Språkstörning är inte något statiskt utan varierar mellan olika individer och även inom samma individ från situation till situation.
 • Språkstörningen ändrar karaktär under barnets utveckling och barnet kan uppvisa andra slag av problem när det blivit äldre, även om den underliggande språkstörningen är densamma.
 • Språkstörning har ingenting med intelligens att göra. Ett barn med Språkstörning är inte mindre intelligent än ett annat barn, dom har bara svårare att förstå vad andra menar och att uttrycka sig själva så att dom blir förstådda.
 • Tvåspråkighet påverkar och orsakar inte en språkstörning. Normalt kan barn vara något försenade i sitt ordförråd när de har två språk men man har inte de andra svårigheterna som en Språkstörning innebär.
 • Språkstörningen ser ungefär likadan ut inom båda språken som ett tvåspråkigt barn talar. Gör man så att barnet pratat sämre på ett språk så förbättras inte det andra språket.

Man känner igen Tilda i så mycke av detta, både sådant som hon hade svårt med förr, men även sådant hon fortfarande har svårigheter med!!
Tex:
 • Minskat ordförråd
 • Svårigheter i att uttrycka sig, göra sig förstådd
 • Böjelser av meningar (orden hamnar inte på rätt ställe)
 • Förståelse i det andra säger
 • Hålla "röda tråden" i ett samtal
 • Svårigheter med att förstå ickeverbala uttryck hos folk
 • Försämrat korttidsminne
 • Svårt med samspel till jämnåriga
 • Förstår sig inte på ironi eller andra abstakta begrepp
Sen har ju Tilda en hel del andra svårigheter, som även är pga hennes ADHD..
Allmänt, Språkstörning | Generell språkstörning, språkstörning | |
Upp